Passejos, pistes i plaques: els balls a l’Horta sud durant el primer franquisme

Quadrívium n. 3, 2012.

⇒ Descarrega’l

⇒ Resum

El ball forma part del lleure i de la socialització de les persones. És inseparable de la construcció social i reflex de la societat on s’insereix: vehicula comportaments, conforma àmbits de pertinença, recrea identitats polítiques, transforma espais físics i articula cossos. Per la qual cosa, cal contemplar tot el ventall de manifestacions musicals ballades per entendre els valors d’una època així com el rol que deuen adoptar els subjectes normatius.
Amb aquest treball volem fer una aportació a l’estudi etnomusicològic del primer franquisme valencià a partir de l’anàlisi del lleure en l’Horta Sud, prenent el ball com a eix vertebrador del nostre discurs. D’una banda, estudiarem el fenomen de les pistes de ball a la comarca i el seu impacte en les relacions dels joves de l’època; d’altra banda, explorarem les implicacions en la construcció de gènere sexual d’aquest esdeveniment musical: ¿Per què el franquisme no prohibí aquestos locals? ¿Quins eren els papers femenins acceptats? ¿Com s’aprenien els passos de ball?
La poca bibliografia que existeix al voltant del tema tractat i el valor que hui en dia ha adquirit la memòria històrica, augmenta la importància que pren en aquests casos la investigació basada tant en les fonts escrites com en les narracions orals dels testimonis de l’època. Pensem que així col·laborarem en omplir el buit existent a les publicacions respecte a alguns tipus de ball en àmbit local. El retrat etnogràfic que oferirem, a partir del ball, s’estructurarà al voltant de la ritualització del lleure, la performance i l’assumpció de pràctiques diferenciades en funció de l’espai físic, superposant-hi els diferents nivells d’apropiació, individual i col·lectiva, del discurs oficial.


Els continguts d’aquests materials estan sota una llicència Creative Commons.Consulta-la abans d’emprar-los.

Los contenidos de estos materiales están bajo una licencia Creative Commons.Consúltela antes de usarlos.

The contents of these materials are under a licence Creative Commons. Check it before use.

Isabel Ferrer Senabre 2016